Destek İster Misin?

Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme); www.istocsanalpazar.com(Websitesi) ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Süleymaniye Mah. Siyavuşpaşa Sk. Kurtel İş Merkezi No:14/101 Fatih/İstanbul adresinde bulunan MASAL PERİSİ DÜKKANI-Nurhan Özdemir ile Websitesi veya mobil cihazlara uygulamalardan üye olan kullanıcı (Üye) arasında akdedilmiştir. 

MASAL PERİSİ DÜKKANI-Nurhan Özdemir ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu üyenin Websitesi’nde sunulan Hizmetlerden faydalanmasına ilişkin şartlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır.

3.TANIMLAR

Üye: Websitesine üye olan gerçek/tüzel kişileri ifade eder.

Alıcı: Websitesinden ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Satıcı: MASAL PERİSİ DÜKKANI- Nurhan Özdemir

Hizmetler: Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Websitesinde sunulan uygulamaları ifade eder. (Üye olmak, Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar’da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak ve benzeri)                                                                                                                                                                    

Hesabım: Üyenin Websitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel sayfayı ifade eder.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması: 18(on sekiz) yaşını doldurmuş Kullanıcının, Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekir. Doğru ve güncel bilgi sorumluluğu üyeye aittir. Bu yükümlülüğe aykırı davranan Üye, doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. 

4.2. Üyelik başvurusunun Şirketimiz tarafından değerlendirilmesi akabinde üyelik onayını üyeye bildirmesi ile üyelik statüsü kazanılmış olur. Bu statü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.3. Üye’nin Hesabım sayfasına erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek kullanıcı adı ve şifre bilgisini kendisi oluşturulur. Söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği Üye’nin sorumluluğundadır. Üyeye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemler Üye tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilir ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluk üyeye aittir. Üye ayrıca Üye Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Kullanıcı’ların, Şirketimizin, üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Üye sorumludur. 

4.4. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Şirketimizden talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir ürün veya hizmet için Şirketimize ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

4.5. Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir satın alma gerçekleştirdiğinde ürünün Satıcı ile arasında mesafeli satış sözleşmesi akdedilir. 

4.6. Sanal Mağazada sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı sorumludur. Dolayısıyla Üye, kendisine karşı sadece Satıcının yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.7. Şirketimizin, Websitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır dolayısıyla üyeler tarafından yayımlanan görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriğin gerçekliğini, güvenilirliğini, doğruluğunu ya da hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak Şirketimizin böyle bir yükümlülüğü bulunmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel,yazılı ve sair içerikle Şirketimizin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden Üye’ler, Şirketimize ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.8. Üye; Websitesi’nde gerçekleştirdiği işlemler ve yazışmalar (beyan,yorum,mesaj vs.yazıları) kapsamında fikir ve düşüncelerini açıklarken işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

4.9. Üye, Websitesini kullanırken; ilanlarla, ürünlerle, ilgili satın alma süreci veya herhangi bir hukuki işlem başlatması halinde yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun hareket etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. İhlal durumunda doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.10. Üye, Websitesinde yaptığı işlemlerle Şirketimize ve Websitesi’ne teknik zarar verebilecek işlerden kaçınmalıdır. Üye tarafından Websitesine, Websitesinin veri tabanına, Websitesindeki herhangi bir içeriğe zarar verecek her türlü virüs veya zarar verici bir teknolojinin yayılmasını engellemek amacıyla lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbirin alınması gereklidir.

4.11. Üye, Websitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.12. Şirketimiz, Websitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.13. Şirketimiz, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, üyenin Websitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

4.14. Üyenin, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranışı durumunda Şirketimiz, ilgili üyeyi Websitesini bir bölümünün veya tamamını süreli veya süresiz olarak engellemek hakkına sahiptir. Şirketimizin bu hakkı saklı kalmak kaydıyla, doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini, herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, Üye tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

4.15. Websitesi veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup Şirketimizin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

5.1. Şirketimiz, Üye’nin Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verileri, Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve işleyebilmektedir. Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

5.2. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. kvkk@istocsanalpazar.com.tr elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu doğrultuda; Üye, kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

5.3. Üye tarafından Websitesinde beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Şirketimiz ya da iş ortakları tarafından tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden MASAL PERİSİ DÜKKANI’nın iştirakleriyle ve üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. 

5.4. Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle açık rıza göstermektedir. Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiştir.

5.5. Şirketimiz, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak veya şirketimiz ve Websitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

5.6. Websitesinde üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesinin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar’a iletebilecektir.

6.FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

6.1. Websitemiz veya şirketimize ait isim, marka, logo, Websitesi’nin alan adı, yazılım, mobil uygulama, tasarım bunlara ilişkin olarak Şirketimiz,tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile MASAL PERİSİ DÜKKANI-Nurhan Özdemir’in mülkiyetindedir. Üye, Şirketimiz mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını şirketimizin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Websitesinin bütünü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

6.2. Websitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Şirketimiz’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Şirketimiz’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

7. DEĞİŞİKLİKLER VE BİLDİRİM

7.1. Şirketimiz, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.2. Bildirim; Şirketimiz, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8. MÜCBİR SEBER 

8.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar Mücbir Sebeptir. Mücbir sebep Şirketimiz’in bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ                                                                                                                      

9.1. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi; işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcının resmi defter ve ticari kayıtları , veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği;. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmama yönünde karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.3. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri; Üye, Şirketimiz’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.4.Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10.5. 10 (on) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.